Algemene Voorwaarden

Algemene/leveringsvoorwaarden van Handelscenter.nl gevestigd te St. Willebrord .

Op al onze transacties zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing. Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met die van de koper prevaleren deze voorwaarden, tenzij wij de koper schriftelijk hebben bevestigd dat diens voorwaarden prevaleren

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld staat) en afgehaald in St. Willebord. Eventuele verzendkosten komen voor rekening van de opdrachtgever

Verzending van goederen geschied alleen bij vooruitbetaling. Levertijden worden bij benadering aangegeven en gaan in wanneer alle gegevens omtrent de levering bekend zijn en het openstaande bedrag is betaald per bankoverschrijving. In geval van overmacht ,waaronder wordt verstaan een omstandigheid waar wij geen invloed op hebben, heeft een koper nimmer recht op schadevergoeding van de door hem geleden schade.

Alle prijsopgaven  geschieden, tenzij anders vermeld, onder voorbehoud van prijswijzigingen. In geval van verhoging van 1 of meer van de kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de opdrachtprijs dien overeenkomstig te verhogen.

Bij de aankoop van de door u bestelde producten heeft u de gelegenheid om de overeenkomst te ontbinden binnen 7 dagen . Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de goederen door de consument . Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking . Hij zal het product slechts in die mate  uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, dient hij binnen 7 dagen dit schriftelijk kenbaar aan ons te maken en zal hij het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan Handelscenter retourneren , conform de door Handelscenter verstrekte instructies .

NA 7 DAGEN IS HET NIET MEER MOGELIJK OM BESTELDE GOEDEREN NOG RETOUR TE STUREN.

De gemaakte kosten voor terugzending naar Handelscenter zijn voor rekening van de consument. Indien Handelscenter een bedrag moet crediteren, zal dit binnen 30 dagen plaatsvinden

Handelscenter is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan door of in verband met gebreken aan het geleverde of door het feit dat het geleverde niet aan de daaraan gestelde verwachtingen of garanties mocht voldoen.

Handelscenter maakt voor de levering gebruik van de diensten van PostNL,DHL en GLS. Handelscenter is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door een dergelijke partij met de goederen wordt omgegaan en hoe de bezorging/aflevering plaatsvindt. Handelscenter kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet bezorgen en/of kwijtraken van de bestelde goederen. Het versturen van de bestelling gebeurt op risico van de klant.

Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn. Handelscenter is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen.

U dient de bestelling onmiddellijk bij levering te controleren op eventuele afwijkingen.En dit schriftelijk kenbaar te maken binnen 7 dagen.

Indien u nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Handelscenter.

Iedere aansprakelijkheid van Handelscenter en de producten van Handelscenter voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Handelscenter is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

Handelscenter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Handelscenter.

Iedere aansprakelijkheid van Handelscenter jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Handelscenter verschuldigd is.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Handelscenter, dan wel tussen Handelscenter en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Handelscenter, is Handelscenter niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Handelscenter.

Handelscenter kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Eventuele geschillen zullen worden beslecht via het Nederlands recht.

Bedrijfsgegevens:

Handelscenter is een onderdeel van Handelsonderneming J.C.Heeren

St. Willebrord;

Telefoonnummer: 06 – 27 91 09 16

www.handelscenter.nl

E-mailadres: info@handelscenter.nl

KvK-nummer: 200.88.178

Btw nummer: NL1550.95.973.B01